Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. działając w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) informuje, iż zabronione jest odprowadzanie wód opadowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych, rynien, kratek ściekowych itp. uznaje się  za nielegalne i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 10.000,00 zł. Kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do odprowadzania wyłącznie ścieków komunalnych. 

W związku z zaobserwowaną ilością ścieków, jaka trafia do kanalizacji sanitarnej podczas opadów atmosferycznych, istnieje uzasadniona obawa, iż właściciele posesji odprowadzają wodę deszczową właśnie do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to przeciążenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych, co z kolei przy intensywnych opadach deszczu i licznych zrzutach wody opadowej, skutkować może zalewaniem posesji. 

Wobec powyższego wzywa się wszystkich Mieszkańców Bierunia, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej do natychmiastowego zlikwidowania nielegalnych podłączeń. Pracownicy BPIK Sp. z o.o. będą przeprowadzali kontrole w w/w zakresie.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości mieszkańcy, którzy odprowadzają wody opadowe
i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałe szkody. 

Przedsiębiorstwo informuje, że jeśli do dnia 30.10.2021 r.  dobrowolniezostaną usuniętenieprawidłowości Spółka nasza nie wyciągnie żadnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Po tym terminie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, BPIK Sp. z o.o. będzie wyciągała konsekwencje na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Mając na uwadze zarówno prawny jak i społeczny wymiar sprawy, prosimy o poważne potraktowanie niniejszego komunikatu.

Poprzedni Zmiany organizacyjne na PSZOK przy ul. Chemików w dniu 10.09.2021

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT